Outdoor Yoga saves Lives 外ヨガに命を救われる

外ヨガの安全と幸せを科学する 外ヨガ理論 構築

世界初⁉ 外ヨガ講師養成 開講

外ヨガ仲間のコミュニティ JOYS 主宰

ヨガの学びと実践

資格